Sognemedhjælper / Kirke- og kulturmedarbejder

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder (pædagogisk medhjælper) ved Sortebrødre Kirke, Søndre Sogn, Viborg Domprovsti er ledig pr. 1. november 2020. Stillingen er en midlertidig projektansættelse, som udløber april 2021.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

·         At hjælpe i konfirmandundervisningen, hvor præsterne er ansvarlig for undervisningen

·         At stå for det praktiske, forberede og afvikle undervisning af minikonfirmander i samråd med kirkens præster

·         Deltage i 3-5 udflugtsdage om året

Tidspunkterne for konfirmandundervisning er fastlagt på følgende tidspunkter:

Fra uge 43-51: tirsdag kl. 8-10

Fra uge 43-16: onsdag kl. 8-10

Fra ansættelse – uge 15: torsdag kl. 12-14

I forår 2021: onsdag eftermiddag

 

Vi forventer at du:

·         Har en pædagogisk uddannelse

·         Har indsigt i faget kristendom – enten fordi du har et linjefag fra lærerseminariet eller lignende

·         Har erfaring med børn og unge i aldersgruppen 9-14 år

·         Er udadvendt, selvstændig og tydelig over for aldersgruppen

·         Er fleksibel, idet der ud over de fastlagte undervisningstimer er 3-5 hele undervisningsdage

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelses myndigheder.

 

Ansættelse sker ved Søndre Sogns Menighedsråd beliggende St. Sct. Mikkels Gade 12. 8800 Viborg.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner).

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens sognepræster:

Hannah Lyngberg-Larsen, mail: hll@km.dk / tlf. 8662 1142

Eva-Maria Schulz, mail: evms@km.dk / tlf. 4047 0953

 

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: 8614fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 14. oktober 2020.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 28. oktober 2020 om eftermiddagen.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.