Altertavlen

Kirkens altertavle har oprindelig prydet Københavns Slotskirke, men i forbindelse med en gennemgribende restaurering af denne, som Frederik d. 4 lod foretage i 1720`erne og hvor Slotskirken blandt andet fik nyt alterparti, skænkede kongen den gamle altertavle til menigheden i Viborg, hvortil den ankom den 26. maj 1728.

Altertavlen hører til blandt de berømte Antwerpen billedskærerarbejder fra begyndelsen af 1500-tallet og er derfor før-reformatorisk.

Hvornår altertavlen er anskaffet til Københavns Slotskirke vides ikke, men man har haft gode grunde til at sætte altertavlens opstilling i Københavns Slotskirke i forbindelse med de byggearbejder, som Christiern d. 2 lod udføre på slottet i årene 1520-21, under ledelse af den nederlandske bygmester Michiel Heynrich van Harlem.

Da kongen tillige gennem dronning Elisabeth – kejser Karl 5`s søster – havde nære familiemæssige relationer til Nederlandene, hvor han senere hen for en tid søgte tilflugt, da den danske trone vaklede under ham, og hvor hans børn blev opdraget hos dronningens slægtninge, har den tanke ligget nær, at kongen personligt kan have indkøbt altertavlen under et besøg i Antwerpen i 1521.

Nu står den så i Sortebrødre Kirke – bevaret for eftertiden – som en af de få tilbageværende og meget sjældne håndskårne passionstavler.

Det er en skabsaltertavle – et triptychon – med oplukkelige fløje, prydet med malerier på for- og bagside. Det må antages, at tavlen normalt har været lukket det meste af kirkeåret, med undtagelse af kirkens store festdage, hvor altertavlen har været åbnet helt.

Skabet er opdelt i 8 symmetrisk anbragte felter af forskellig størrelse indeholdende 89 farvelagte og forgyldte egetræsfigurer. Figurfelterne viser scener fra Jesu fødsel og barndom, over lidelseshistorien og kulminerende i det store midterfelts Golgatascene.

I opslået stand indeholder den største fløj til venstre et dobbeltmotiv. Øverst Jesu bøn i Getsemane, nederst tilfangetagelsen. Den mindre fløj viser Jesus for Pilatus. De to tilsvarende fløje i højre side har som emner henholdsvis opstandelsen, pinseunderet og himmelfarten.

Med tillukkede fløje ser man til venstre brylluppet i Kana, i det store midterfelt pave Gregors messe og til højre indstiftelsen af nadveren.

Marias bebudelse og Jesu fødsel
Omskærelsen og navngivningen
Korsfæstelsen
Jesusbarnet omskæres
Jesus bærer korset til Golgata